Skip to main content

Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo MB Visi gurmanai parduotuvėje internete taisyklės

 

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau vadinamos Taisyklėmis) nustato bendrąsias naudojimosi MB Visi gurmanai internetine parduotuve https://visigurmanai.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas užsako ir perka internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes.

1.2. MB Visi gurmanaitai mažmeninės prekybos parduotuvė internete, skirta vartotojams, kurie nori įsigyti ir perka siūlomas prekes savo tikslais; ji vadinama šiose Taisyklėse Pardavėju.  

1.3. MB Visi gurmanai prekybos paslaugas Pirkėjams teikia internetu. MB Visi gurmanai buveinės adresas ir rekvizitai yra nurodyti MB Visi gurmanai internetinėje svetainėje.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, t. y. juridinį asmenį atstovaujamas asmuo. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis susipažino su pirkimo Taisyklėmis ir turi teisę pirkti elektroninėje Parduotuvėje. Tik susipažinus su Taisyklėmis, Pirkėjas gali pateikti prekių užsakymą.

1.5. Šios pirkimo Taisyklės pradeda galioti kaip sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai Pirkėjas pateikia šioje internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą ir atlieka apmokėjimą, kaip nurodyta šiose Taisyklėse, o Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu nusiunčia patvirtinimą, kad priėmė Pirkėjo užsakymą.

1.6. Taisyklės gali būti pakeistos ar papildytos, jei toks poreikis atsirado. Ši teisė yra laikoma Pardavėjo veiklos dalimi. Užsakytoms prekėms galioja tos Taisyklės, kurios buvo prekių užsakymo metu. Pirkėjas su Taisyklėmis turi susipažinti ir tai patvirtinti kiekvieno pirkimo metu (pažymint tai varnele).  

1.7. Pardavėjas savo sprendimu gali sustabdyti arba nutraukti MB Visi gurmanai veiklą,apie tai iš anksto Pirkėjui nepranešęs. Nenugalimos jėgos (force majeure) atveju ir aplinkybėmis tol, kol neišnyks šios aplinkybės, Pardavėjas turi teisę sustabdyti savo veiklą ir Pirkėjo apmokėto užsakymo pristatymą, apie tai pranešant Pirkėjui el. paštu. Tokiu atveju Pirkėjui pageidaujant, užsakytos ir apmokėtos prekės jam gali būti pristatomos vėliau arba grąžinami už prekes sumokėti pinigai į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už prekes.

 

  • Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, jeigu nori užsakyti prekes ir pirkti Parduotuvėje, gali tai atlikti, registravęsis Parduotuvės sistemoje arba nesiregistravęs, pateikiant šiuos duomenis: fiziniam asmeniui – vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis; juridinis asmuo pateikia: juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, tuo atveju, jeigu juridinis asmuo yra PVM mokėtojas. Pirkėjas yra pilnai atsakingas, kad visi jo pateikti duomenys būsų teisingi ir galiojantys, šiuos duomenis Pirkėjas gali savo nuožiūra keisti arba iš viso registraciją panaikinti.

2.2. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos įstatymais. Pagal taikomą tvarką Pirkėjas gali užsakyti prekes Parduotuvėje registruodamasis ir nesiregistruodamas.  Kai Pirkėjas pasirenka prekes ir pereina prie apmokėjimo, jei yra nesiregistravęs sistemoje, turi suvesti savo duomenis. Pirkėjas negali pateikti prekių užsakymo (žr. 1.4. punktą), jei nepažymėjo, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis, pažymėdamas tai varnele. Pažymėdamas, jog susipažino su Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka su asmens duomenų naudojimu bei tvarkymu, tuo pačiu jis patvirtina, kad visi pateikti duomenys yra teisingi.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys Pardavėjo naudojami Pirkėjo identifikavimui, finansiniams dokumentams, susijusiems su pirkimu, prekių pristatymui ar kitiems Pardavėjo įsipareigojimams, vykdant internetinę prekybą, vykdyti.   

2.4. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už pasekmes, atsiradusias tretiesiems asmenims prisijungus prie MB Visi gurmanai parduotuvės, pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.5. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo teisę pirkti MB Visi gurmanai prekes tuo atveju, jei Pirkėjas pažeidė pirkimo Taisykles arba vykdė kenkėjiškus veiksmus MB Visi gurmanai atžvilgiu.

2.6. Pardavėjas nurodytus Pirkėjo asmens duomenis naudos, identifikuojant Pirkėją, prekių pardavimui ir (ar) pristatymui, grąžinant galimas permokas ir tvarkant apskaitos dokumentus bei vykdant kitas veiklas / įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimo-pardavimo veikla.

 

  • Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir prekių pristatymas

3.1. MB Visi gurmanai parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos ir prekių pristatymo kainos pateikiamos Eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

3.2. Prekių kainos suformuotame užsakyme yra tokios, kokios buvo užsakymo momentu. Pasikeitusios prekių kainos MB Visi gurmanai parduotuvėje nekeičia užsakymo kainų. Jeigu, gavus apmokėjimą ir vykdant užsakymą, nepakanka užsakytų prekių kiekio, susisiekus su Pirkėju, gali būti siūloma pakeisti vienas prekes analogiškomis kitomis. Jei Pirkėjas su tuo nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekę arba kainų skirtumą, jei Pirkėjas pasirenka pigesnę prekę.

3.3. Pirkėjas mokestį už prekes perveda į Pardavėjo sąskaitą. Visos piniginės operacijos vyksta bankų elektroninės bankininkystės sistemoje ir Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis Paysera platforma per savo pasirinktą banką. Tokiu atveju už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu atsako bankas.

3.4. Kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo sumokėjimą už prekes, tuomet pradedamas vykdyti prekių užsakymas. Kartu su prekėmis Pardavėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra gali būti išsiunčiama Pirkėjui jo nurodyto el. pašto adresu.

3.5. Už prekių pristatymą Pirkėjas turi sumokėti papildomai, informacija apie pristatymo paslaugą pateikiama prekių užsakymo metu ir tokiu būdu, pateikdamas užsakymą apie pirkimą, Pirkėjas prekių pristatymo mokestį patvirtina.

3.6. Jei yra užsakomas didelis prekių kiekis, MB Visi gurmanai gali siūlyti Pirkėjui pristatyti prekes abiems pusėms priimtinu būdu pagal susitarimą.

3.7. Užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, kurį Pirkėjas nurodė pateikdamas prekių Užsakymą. Pardavėjas gali nurodyti prekes pristatyti tik į nurodytus paštomatus ar kitas konkrečias viešas vietas pagal savo susitarimą su pasirinktu paslaugos tiekėju, kurjeriu ar naudojantis pašto paslaugomis.

3.8. Jei kurjeriui ar kitam paslaugos tiekėjui Pirkėjo nurodytu adresu pristačius prekes, Pirkėjo ar jo nurodyto Gavėjo tuo adresu nėra, prekes gali priimti, pasirašant, kitas nurodytu adresu esantis pilnametis asmuo. Tuo atveju, kai prekės negali būti pristatytos nurodytu adresu arba negali būti pristatytos nurodytu terminu dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (klaidingos informacijos, klaidingo adreso, nebuvimo nurodytu adresu ar laiku), Pirkėjas papildomai turi sumokėti už pakartotinį prekių pristatymą. Jei prekės iš viso nebuvo Pirkėjui pristatytos dėl Pirkėjo kaltės, tuomet už jas sumokėti pinigai grąžinami, tačiau išskaičiuojamas mokestis už prekių pristatymo paslaugas. Už prekių pristatymo nesklandumus (klaidingas adresas, neteisingai nurodytas prekių atsiėmimo laikas ar kitos sąlygos, informacija apie gavėją ir pan.), susijusius su Pirkėjo kalte ir su juo susijusiomis aplinkybėmis, atsako Pirkėjas.

3.9. Jei Pirkėjas pastebi, jog siuntoje esančios prekės neatitinka jo užsakytųjų arba neatitinka užsakytų prekių kiekis, arba prekės neatitinka PVM sąskaitoje-faktūroje ar kitame pirkimo-pardavimo (perdavimo-priėmimo) dokumente nurodytų prekių, tuomet turi prekių pristatymo-priėmimo metu informuoti Pardavėją. Jei prekės akivaizdžiai yra nekokybiškos (galimai dėl pristatymo metu įvykusių deformacijų), Pirkėjas gali prekių nepriimti ir turi jas grąžinti kurjeriui, o atsisakymo priimti prekes priežastį nurodyti PVM sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekes lydinčiame dokumente.

 

  • Prekių kokybė ir informacija apie prekes

4.1. MB Visi gurmanai parduotuvėje parduodamų prekių savybės yra nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už informaciją apie nurodomas prekių savybes ir jos teisingumą, Pardavėjas atsako tik už šios informacijos tinkamą pateikimą pirkėjams. Už informacijos apie prekes teisingumą atsako prekių gamintojai ir importuotojai.

4.2. MB Visi gurmanai parduodamos prekės duoda realią galimybę Pirkėjui jas suvartoti iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos.

4.3. MB Visi gurmanai parduotuvėje internete parodytų prekių išvaizda gali skirtis nuo realios prekių išvaizdos dėl spalvos, dydžio ar apimties.

 

  • Prekių keitimas ir grąžinimas

5.1. Pagal Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 15 p., maisto prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

5.2. Dėl pristatymo paslaugų deformuotos (pažeisto įpakavimo) prekės, suderinus aplinkybes su Pardavėju ir Pirkėju, gali būti pakeistos naujomis prekėmis.

 

  • Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Jei sutarimas nepasiektas, iškilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.